Zahraniční stáže

Kouzelné město severní Francie - Štrasburk

Naše škola dostala mimořádnou možnost se přihlásit do projektu pod záštitou Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Projekt Globálního rozvojového vzdělávání má za cíl zprostředkovat vybraným vyučujícím osobní rozvoj v určité oblasti. V mém případě se jednalo o studijní návštěvu mezinárodních institucí, které se zabývají rozdíly mezi životy lidí v různých částech světa. Místem studijního pobytu se stal Štrasburk, kouzelné město severní Francie.

Na studijní pobyt ve Štrasburku jsem se přihlásil dne 21.6.2018. Po krátkém vyplnění osobních údajů do přihlášky a souhlasu s následným zpětným hodnocením pobytu v různých formách jsem měl možnost navštívit kouzelná místa francouzského města na březích kanálů řeky Rýn. Důkladná předletová příprava a informace od delegátů nás nejprve zavedly na Mezinárodní letiště Václava Havla v Praze. Odlet byl plánovaný na 27.8.. Z letiště Václava Havla v Praze jsme cestovali krátkým přeletem Spolkové republiky Německo do příhraničního města Štrasburku. Štrasburk je krásným historickým městem, které se pyšní zápisem do Evropského kulturního dědictví UNESCO.

Pro naši potřebu byl program zaměřen na globální vzdělávání. Cílem bylo pak poznat vzdělávání a myšlení evropských institucí. Ty se soustředí na mezinárodní právo, rovné příležitosti a lidské práva. Především byla akcentována rovnost různých skupin obyvatelstva.

První den jsme měli možnost navštívit Evropský parlament. Rozlehlá budova na březích kanálu spojující Rýn s Marnou má velkolepou prosklenou fasádu, kterou prochází množství slunečního svitu do kancelářských prostor budovy. Každý poslanec Evropského parlamentu musí mít k dispozici prostory, ve kterých probíhají mnohá jednání. Poslanců Evropského parlamentu je aktuálně 751. V prostorách budovy jsme se dozvěděli důležité informace o fungování této evropské instituce. Měli jsme možnost nahlédnout do velkého sálu, kde se konají plenární zasedání Evropského parlamentu. Mnohé jistě zaujaly prostory, které jsou vyhrazeny pro tlumočníky. Zde je totiž nutné překládat projevy poslanců a jiných delegátů do všech národních jazyků „osmadvacítky“.

Další den zavítaly naše kroky do Rady Evropy. Tato instituce, přestože bezprostředně není podřízena Evropské unii, spadá do oblasti lidských práv a globálního vzdělávání. I zde se nám dostalo mnohých informací. Přínosem bylo především uvítání českým zástupcem komise pro lidská práva osob, které byli zbaveni osobní svobody. Dozvěděli jsme se další zajímavosti z právnické praxe této instituce a příkořími v oblasti lidských práv, se kterými se člověk v různých státech Rady Evropy setkává.

Tentýž den jsme měli ještě možnost navštívit organizaci na podporu mladých lidí. Zde jsme se dozvěděli, jaké programy pod záštitou Evropského parlamentu mohou prostřednictvím sítě evropské mládeže absolvovat. Stáže a konference jsou často směřovány právě do tohoto města.

Neméně zajímavá byla prezentace neziskové organizace Mezinárodního institutu lidských práv, který založil nositel Nobelovy ceny míru René Cassin. Zde jsme se mimo jiné dozvěděli, že spolupracují s Knihovnou Václava Havla. Zaměřují se na lidská práva a rovnost práv.

Veškeré navštívené instituce byly velice zajímavé a předané informace obohatili mé znalosti o lidských právech. Jsem rád, že tyto znalosti mohu dále předat žákům.

Mgr. Jakub Němeček

 

Zahraniční stáž Německo

Na jaře r. 2018 vyhlásilo o.s. Rytmus v rámci projektu Kolaboratorium výběrové řízení na účast na zahraničních stážích. Jedná se o tříletý projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem tohoto projektu je přispět ke zlepšení situace v začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol u nás.

Vzhledem k tomu, že naše škola integruje žáky s různými typy postižení, využila jsem této možnosti a do výběrového řízení se přihlásila. Podmínkou bylo sepsání motivačního dopisu a souhlas vedení školy s mojí účastí na stážích. Mnoho nadějí jsem si nedávala, přeci jen se výzva týkala pedagogických pracovníků z celé České republiky, o to více jsem byla nakonec překvapena, když mi přišel e-mail s první pozvánkou do Německa.

V září tohoto roku jsem spolu s dalšími pěti vybranými uchazeči odjela do Saska, kde jsme v průběhu třech dní navštívili dvě základní školy ve dvou městech. Obě tyto školy patří do sítě soukromých škol Schkola (www.schkola.de). Koncept škol je postavený na individualitě každého dítěte, vlastním tempu učení a odpovědnosti za svoje vzdělání. Žáci se vzdělávají ve smíšených třídách (1. – 3. ročník, 4. – 6. ročník, 7. – 9. ročník), každé dítě má vypracovaný svůj vzdělávací plán a je pouze na něm, kdy se v určeném časovém období (většinou 14 dní) látku naučí.

Během stáže v základní škole v Ebersbachu jsme měli možnost vidět slečnu s Downovým syndromem v 9. třídě pracující s pomocí asistentky pedagoga. Také jsme debatovali s učitelkami, které se ve škole věnují žákům se vzdělávacími obtížemi (dyslexie, dysgrafie apod.). Bylo velmi zajímavé porovnat jejich a český systém péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Při stáži v základní škole v Hartau jsme navštívili první stupeň. Pro mě osobně bylo nejzajímavější sledovat práci logopedky, která do školy dochází.

Vzhledem k tomu, že se všechny školy nacházejí blízko českých hranic, vyučuje se všude již od 1. třídy čeština. Bylo velmi milé, když nás na chodbě žáci zdravili „dobrý den“, nebo když jsme mohli nahlédnout do hodin češtiny v různých ročnících.

Obecně nemohu srovnat německý a český systém péče o handicapované žáky, neboť Schkola má velmi specifický přístup ke vzdělávání. Přesto byla stáž velmi podnětná a několik nápadů jsem se již pokusila aplikovat i do mojí práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření.

A kam příště? Příště mě čeká Bologna a Itálie. Takže ….. arrivederci!!!!

Mgr. Terezie Kaltounková
školní speciální pedagog

 

Globální rozvojové vzdělávání 2019

Cílem aktivit NIDV v rámci globálního rozvojového vzdělávání je organizování studijních poznávacích cest pro pracovníky základních a středních škol na podporu prohloubení znalostí o významu GRV a jejich zařazení do výuky.

V květnu r. 2019 vyhlásil NIDV mobilitu v Holandsku v termínu od 9.6.2019 do 15.6.2019. Naše škola jako partner NIDV získala možnost se do projektu přihlásit. Byla jsem vybrána a zúčastnila se studijní cesty do Amsterdamu, jejímž hlavním tématem byla inkluze cizinců do výuky. Téma pro mě velmi zajímavé a inspirující pro mou další práci ve školství.

V rámci studijního pobytu v Amsterdamu jsme navštívili celkem 7 škol a 3 neziskové organizace. Velmi podrobně jsme se seznámili s holandským vzdělávacím systémem a různými typy, většinou středních škol a lyceí, ve kterých jsou integrováni žáci cizinci.

Všechny navštívené školy nabízely kromě výuky také mnoho zájmových aktivit, které ve většině případů nezahrnovaly jen žáky školy, ale podporovaly i celou komunitu oblasti, ve které se školy nacházely. Výuka byla cílená na rozvoj toho, co žáky baví, co je v budoucnu bude živit a také na podporu jejich koníčků.

Velmi se mi líbila otevřená výuka. Třídy jsou prosklené, v otevřených vzdušných prostorech nebo minimálně s prosklenými nebo otevřenými dveřmi. Žáci pracují hodně ve skupinách.

Jazykové vzdělávání je cíleno hlavně na výuku holandštiny a tomuto cíli je většinou podřízeno i nastavení rozvrhu, prostupnost mezi ročníky, tvoření skupin podle úrovně znalostí. Samozřejmostí je výuka angličtiny, která je ve většině navštívených škol komunikačním jazykem.

V neziskových organizacích jsme se seznámili s některými projekty jako je např. projekt YIM - Najdi si svého mentora, který řeší pomoc dětem přímo v rodině člověkem, kterého znají a ke kterému mají důvěru.

Myšlenka, která mě zaujala: „Děti z arabských a černošských komunit se nezmění, musíme se změnit my“. V tomto duchu jsou ve školách a organizacích nastaveny všechny programy. Roky praxe ukázaly, že se jedná o správnou cestu.

Bylo velmi zajímavé seznámit se se systémem vzdělávání v Holandsku a podporou integrovaných žáků cizinců.

Srovnávat holandský a český systém nelze, každý pracuje ve zcela odlišných podmínkách. Stáž pro mě byla přesto velmi podnětná a jistě mnoho nápadů z navštívených škol budu aplikovat ve výuce na naší škole.

Mgr. Jiřina Hereinová, ředitelka ZŠ Kralupy, Komenského nám.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Doučování - národní plán obnovy
Easyspeak - Online lekce s rodilým mluvčím
Připojení k síti eduroam
„Šablony II“ pod názvem „Komenda 2019“
Partner 1
Partner 2
EU peníze školám
Partner 4
Partner 5