Úřední deska

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Číslo účtu: 462905349/0800
Sídlo: Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou, 278 01 
IČO: 47009098
Datová schránka: 9ybmnss

Zřizovatel

Město Kralupy nad Vltavou
Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1
IČO: 00236977

Vedení školy

Mgr. Jiřina Hereinová – ředitelka
Ing. Ivana Pacholíková – zástupkyně ředitelky

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen školským zákonem a prováděcími právními předpisy a zřizovací listinou.
Hlavním účelem a tomu odpovídajícím předmětem činnosti organizace je komplexní zajištění výchovy a vzdělání žáků a s tím spojených a navazujících činností. 
Právnická osoba vykonává činnost školy a těchto školských zařízení:
 

Základní škola

poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.
 

Školní družina a školní klub

poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.
 

Školní jídelna

zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy.
 

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel. Ředitel je také dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správním orgánem a oprávněnou úřední osobou, jedná jménem organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s vnitřními právními předpisy.
 

Povinně zveřejňované údaje o škole


Název školy: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace
Adresa: Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou, 278 01 
Telefon: +420 315 617 810, +420 606 634 840 
ID datové schránky: 9ybmnss
E-mail: info@zskomenda.cz 
WWW stránky: www.zskomenda.cz 
Právní forma: samostatný právní subjekt
Zřizovatel školy: Město Kralupy nad Vltavou
Ředitel školy: Mgr. Jiřina Hereinová 
Od 1. 1. 1993 samostatný právní subjekt
Od 3. 4. 2005 zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
Součásti organizace: základní škola, školní družina, školní jídelna
Kapacita školy: škola – 600 žáků, školní jídelna – 600 osob, školní družina – 120 žáků
IČO: 47009098 
Identifikátor zařízení (REDIZO): 600047334


Místo a způsob, jak získat informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí 

Jména a příjmení pracovníků školy určených k poskytování informací:
Mgr. Jiřina Hereinová, ředitelka školy, tel. 315 617 800, e-mail: jirinahereinova@zskomenda.cz 
Ing. Ivana Pacholíková, zástupkyně ředitelky, tel. 315 617 801, e-mail: ivanapacholikova@zskomenda.cz

Jméno a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním žádostí či stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání a vydávajícího rozhodnutí: 
Lenka Šafratová, hospodářka, tel. 315 617 810

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace: 
Směrnice pro poskytování informací č. 33/2017

Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání včetně příslušných lhůt 
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu školy nebo na sekretariátu školy.

Ústně lze podat žádost:
- telefonicky, popř. osobně na sekretariátu 

Písemně lze podat žádost:
- poštou (k rukám ředitele) 
- předáním písemné žádosti na sekretariátu školy 

Elektronickou poštou lze podat žádost: 
- zasláním písemné žádosti na e-mail: info@zskomenda.cz

Příjem stížností, žádostí a dalších podání: 
- stížnosti, žádosti a podněty se podávají písemně poštou, na sekretariátu školy nebo ústně
- škola vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty podle Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne následujícího po dni podání.
 

Podatelna školy

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají v sekretariátu školy denně.
Osobní doručení písemností do podatelny školy:
Pondělí – pátek: 8.00 – 14.00 hodin, prázdninový provoz 8.00 – 13.00 hodin
E-podatelna
Tel. kontakt: 315 726 664, 606 634 840
ID datové schránky: 9ybmnss
 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023


V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí mít o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace tuto „Výroční zprávu za rok 2023“
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a) zákona: 0 
f) počet žádostí o vydání stejnopisu vysvědčení: 5
 

Zveřejnění informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.


Ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace (dále jen škola) informaci poskytnutou žadatelům na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Všem žádostem bylo ve stanovené lhůtě vyhověno.

 

Ochrana oznamovatelů - vnitřní oznamovací systém ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace 

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Šablony III
Labyrint
Ovoce do škol
Poznej povolání
Doučování - národní plán obnovy
Připojení k síti eduroam
Bezpečné město Kralupy