Organizace výuky od 25. 5.

Přinášíme vám dlouho očekávané informace k nástupu žáků od 25. května. Čtěte prosím pozorně.

Pokyny pro žáky 1.st a jejich zákonné zástupce

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit závazný zájem o docházku do školy a zájem o odpolední blok a oběd nejpozději do 17.5.2020 do 12.00 hodin na formuláři školy (viz příloha) e-mailem na info@zskomenda.cz a nebo vhodit do schránky školy.

První den nástupu žáka do školy je nezbytné odevzdat originál čestného prohlášení na předepsaném formuláři podepsaném zákonným zástupcem Bez něj nebude možné žáka do školy vpustit. Formulář je ke stažení na webu školy nebo k vyzvednutí ve vstupní hale školy od 11.5. do pátku 15.5. od 8.00 do 12.00 hodin. Neposílejte emailem!

Složení skupin žáků bude neměnné. Skupiny nemusí kopírovat složení jednotlivých tříd a budou zohledňovat zájem o odpolední volnočasové aktivity (náhrada ŠD).

Zařadit žáka do skupiny po datu 17.5.2020 tedy již nebude možné.

Počet skupin, které je škola schopna pokrýt prostorově a personálně je na dopolední výuku maximálně 12, na odpolední volnočasový blok maximálně 8-9. Počet žáků ve skupině je 10-14 podle velikosti učebny. Skupinu nemusí vyučovat třídní učitel.  Pokud zájem žáků z jedné třídy převýší hygienickou normu, rozhodne o rozřazení do skupin los. O zařazení do skupiny budete informováni třídním učitelem.

Skupiny budeme naplňovat vzestupně, tzn. od 1. tříd výše do naplnění kapacity.

 • Prezenční výuka pro 1.st nenahrazuje běžnou výuku. Náplň jednotlivých hodin bude mít stejný obsah jako výuka distanční, aby neznevýhodňovala žáky, kteří do školy nenastoupí. Bude zaměřena jen na hlavní předměty.
 • Při čekání na vstup do budovy školy platí obecná pravidla: nošení roušky a odstup mezi jednotlivými žáky 2 metry.
 • Časový rozvrh, místo a čas vstupu do budovy a čas ukončení dopoledního a odpoledního bloku bude zveřejněn po sestavení skupin.
 • Vstup do budovy bude podle daného časového harmonogramu pro skupiny – nejdříve však v 7,50, odchod po odpoledním bloku nejpozději v 15,30. 
 • Žákům bude preventivně u vchodu do školy měřena teplota
 • Žáci nevstupují do budovy sami, vyčkají na příchod pedagoga, který si je vyzvedne a odvede do přidělené učebny.
 • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám či zákonným zástupcům.
 • Žák bude vybaven minimálně dvěma rouškami kromě té, ve které vejde a sáčkem na jejich odložení. Roušku, ve které přijde, si na pokyn pedagoga ve třídě odloží do sáčku a vezme si čistou. Další roušku si vezme mezi dopoledním a odpoledním blokem (po obědě na pokyn pedagoga). Bez náhradních roušek nebude do budovy vpuštěn. Rouška může být nahrazena štítem.
 • Povinnost mít roušku ve třídě určuje pedagog.
 • Ve škole se žák bude řídit mimořádnými hygienickými pravidly. Při jejich porušení bude ze skupiny vyřazen bez možnosti další účasti.
 • Žáci nebudou mít možnost pohybu po škole, proto je nutné, aby přezůvky měli s sebou. Po vstupu do budovy se přezují, boty si uloží do sáčku a vezmou s sebou do učebny.
 • Stravování bude zajištěno. Žáci budou obědvat po skupinách, skupiny se nebudou  mísit. Skupiny budou obědvat postupně v rozmezí 11-13 hodin.
 • Svačinu si žáci přinesou v uzavřené krabičce nebo sáčku a budou mít s sebou ubrousek, který si rozloží na lavici. Pokud bude mít dítě ovoce nebo zeleninu, musí být omytá, aby ji žák mohl rovnou konzumovat. Před jídlem si umyjí a vydezinfikují ruce.
 • V případě nepřítomnosti žáka na výuce musí zákonný zástupce žáka jeho nepřítomnost omluvit telefonicky vedoucímu skupiny nejpozději do 3 dnů. Pokud tak neučiní, bude žák ze skupiny vyřazen.
 • Po skončení dopoledního vyučovacího bloku si skupinu ve stejné učebně převezme vychovatelka (asistentka), která zůstane se žáky do jejich odchodu.
 • Odchod z odpoledního bloku bude možný pouze v čase podle nastaveného rozvrhu skupiny (bloku). Rodiče si nemohou své děti vyzvednout ve škole, ale vychovatelka v určený čas odvede skupinu ke vchodu a předá rodičům. Bude dodržen nařízený odstup.
 • Škola si vyhrazuje právo na případnou úpravu pravidel dle aktuálního vývoje situace.

Hygienická pravidla pro pobyt žáků ve škole od 25. května 2020

 1. Po vstupu do budovy se žák přezuje a boty si uloží do sáčku a odnáší s sebou do učebny.
 2. Po příchodu do třídy si neprodleně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem a následně dezinfekcí.
 3. V učebně se posadí na určené místo, které mu zůstane po celou dopoledního i odpoledního bloku (ŠD) až do konce školního roku. Místo nemění.
 4. Po dobu pobytu ve škole opustí své místo pouze se svolením pedagoga a to i během přestávky.
 5. Nošení roušky je povinné ve všech prostorách školy, o jejím odložení v učebně rozhodne pedagog.
 6. Na toaletu žáci odchází pouze se svolením učitele a pouze po jednom.
 7. Po použití toalety žák použije tekuté mýdlo a vodu a následně dezinfekci.
 8. Před odchodem do jídelny si žák umyje ruce mýdlem a tekoucí vodou
 9. Žák má denně s sebou na výměnu min. 2 roušky v sáčku a další sáček na uložení roušek použitých.
 10. Po výměně roušky uloží použitou roušku do připraveného sáčku a dá do aktovky.
 11. Žáci se nesmí mísit se členy ostatních skupin.
 12. Po skončení výuky či odpolední volnočasové aktivity odvede pedagog žáky ke vchodu, kde se přezují (přezůvky odnášejí s sebou domů) a sami opustí budovu.
 13. Pedagog zajistí žákům v učebně pravidelné větrání min. 1x za 45 minut po dobu minimálně pěti minut.
 14. V každé učebně a na toaletách bude k dispozici tekuté mýdlo, dezinfekce a papírové ručníky.
 15. Veškeré prostory a plochy budou před příchodem a po odchodu žáků vydezinfikovány.
 16. Karanténní místnost je v učebně 7. B v přízemí.
 17. Při porušení nastavených pravidel bude žák ze skupiny vyřazen bez možnosti odvolání.

Přílohy:

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ  DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Připojení k síti eduroam
„Šablony II“ pod názvem „Komenda 2019“
Partner 1
Partner 2
EU peníze školám
Partner 4
Partner 5